Nätverk
Startsidan
Forum för byggfilmer
 
Avdelningar
Entreprenadformer
Förfrågningsunderlag och anbud
Kontrakt
Försäkringar
Byggnadskreditiv
Bygganmälan
Kvalitetsansvarig
E-dok offerthantering
Handla byggvaror enkelt och gratis på nätet.

Med E-dok kan ni enkelt skapa 3 olika dokument; beställning, inköpslista eller offertförfrågan.

Exempel på användningsområden:
-Sänd offertförfrågan till bygghandel, hantverkare, hemtjänsteföretag m.m
-Gör en beställning och få orderbekräftelse.
-Sammanställ en inköpslista.

Allt sker via E-dok formulär som skapas och sänds
via e-post.

För att Ni ska känna säkerhet i hanteringen har vi
skapat en guide, i 4 steg:

Skapa innehåll.
Ange mottagare.
Avsändaruppgifter.
Sänd eller skriv ut dokumentet.

Till guiden E-dok offertverktyg >>


Annonser
Upphandling


Entreprenadformer //
top

Totalentreprenad:
Innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget - totalentreprenören - ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.
För en helt branschokunnig konsument som ska bygga hus, rekommenderas allmänt att skriva kontrakt med en enda entreprenör på totalentreprenad.

Generalentreprenad:
Innebär att du anlitar en arkitekt för att rita och projektera huset och en entreprenör
generalentreprenören - som tar hand om resten, det vill säga anskaffa material och byggarbete.

Anlitat alltid en byggledare för att styra och kontrollera uppdraget.
Delad entreprenad:
Innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag. Du kan också avtala direkt med flera olika att de ska utföra markarbeten, grundläggning, VVS och så vidare.
Väljer du delad entreprenad bör du se till att varje entreprenör ger ett 10-årigt konsumentskydd och att någon av entreprenörerna tar på sig helhetsansvaret för samordningen på byggplatsen och att detta regleras i ett särskilt kontrakt.

En byggledare sparar oftast in mer kostnader än vad hans arvode betingar. Att ha tillgång till en byggledningskonsult som är fristående från projektörer, hantverkare och husleverantör är mycket värdefullt även på småhusentreprenader.
OBS nya formulär för avtal:

Relaterade länkar:
Branschorganisationer
Svarta listan
Hantverkarformuläret 09
ABS 09
Entreprenadkontrakt (ABS 09) (DOC-fil)

Till hantverkstjänsten


ABS 05 Nyheter i avtal för småhusentreprenader åt privatpersoner // top

Villaägarnas Riksförbund, Konsumentverket och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt standardavtal för hantverkartjänster, Hantverkarformuläret 09.

De nya lagreglerna och ABS 09 gäller vid nybyggnad och tillbyggnad av en- och tvåfamiljshus (även fritidshus).

För att komplettera och förtydliga lagen har Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarna, Bostadsgaranti GAR-BO och Svensk Trähusindustri enats om nya allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare, ABS 09. Överenskommelsen innefattar förutom bestämmelserna även entreprenadkontrakt och kontraktsbilaga för ändringar och tilläggsarbeten (se länkar nedan).

Eftersom konsumenttjänstlagen nu blir tvingande även i småhusentreprenader har ABS 09 fått en struktur som motsvarar lagens. ABS 09 kommer således att gälla tillsammans med konsumenttjänstlagen, om parterna hänvisar till standardavtalet.

För att kunna bedöma helheten blir det därmed nödvändigt att läsa såväl ABS 09 som konsumenttjänstlagen.

För reparations och ombyggnadsarbeten kan Hantverkarformuläret 09 användas.

Relaterade länkar:
Konsumenttjänstelagen
Branschorganisationer
Svarta listan
Hantverkarformuläret 09
ABS 09
Entreprenadkontrakt (ABS 09) (DOC-fil)


Bygglov // top

Bygglovsprocessen är numera uppdelad i en tillståndsprocess
(bygglov / rivningslov /marklov)
och en anmälningsprocess (bygganmälan/rivningsanmälan).
Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd i form av bygglov, rivningslov eller marklov (8 kap. PBL). Loven upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Att få ett bygglov beviljat tar ca 1-3 månader. Priset på ett bygglov varierar i utomplan eller detaljplanerat område, samt hur stort huset som ni skall bygga är.
Kontakta stadsarkitektkontoret på orten för att få ett
aktuellt pris med alla avgifter inräknade
.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan: (kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun):
- huvudritningar med plan och fasader
- nybyggnadskarta
- sektionsritning
- situationsplan med yttre VA
- tekniska beskrivningar konstruktionsritningar
- anmälan av ansvarig byggledare

Förutom bygglovshandlingarna behöver du bland annat el och VA ritningar samt beskrivningar av vilka material och fabrikat (eventuella tillval) som du önskar ha.
Husföretag hjälper de dig oftast att ta fram bygglovshandlingar och har du en arkitekt får hjälp med att ta fram handlingarna.
Är du det minsta osäker så kontakta stadsarkitektkontoret på din ort så får Du råd och upplysningar om vad som gäller i just ditt fall, betr. bestämmelser, lämplig utformning av byggnaden med mera.

Relaterade länkar:
Så dyrt är ditt bygglov
Sveriges kommuner
Konsumentverket/Bygga hus
Boverket/Bygglov


Förfrågningsunderlag och Anbud // top

Efter att ritningar och detaljbeskrivning är klara, upprättas ett förfrågningsunderlag så att man kan ta in anbud från entreprenörer.
Ett förfrågningsunderlag består av ritningar och handlingar som tydligt beskriver de olika arbetenas omfattning och kvalitet.

Förfrågningsunderlaget skall ge en komplett bild så att,
- avtal kan ingås mellan parterna, utan att tvist skall inträffa under entreprenadtiden.
- kostnaden skall kuna beräknas så exakt som möjligt så att anbuden blir korrekta, och utan att onödiga osäkerheter föreligger.

Anlita konsult/husleverantören både för att upprätta förfrågningsunderlaget och för att sedan jämföra anbuden.


Kontraktet // top

Se till att få med alla era önskemål skriftligt i kontraktet. Åberopa att

ABS 09
(allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) skall gälla.

Checklista:

utfästelse om datum för när huset ska vara klart
vitesklausul vid händelse av försening
totalpris inkl. moms
betalningsplan
skriv in att byggherren skall behålla 10% av kontraktssumman tills dess att entreprenaden är avlämnad och samtliga besiktningsanmärkningar är avhjälpta.

Är du det minsta tveksam angående kontraktets utformning, anlita juridisk eller teknisk expertis innan du skriver under. Det är väl investerade pengar.

Relaterade länkar:
Anlita hantverkare, reparatör eller liknande


Försäkringar // top

Som beställare är det viktigt satt du ser till att försäkringar blir tecknade inför bygget. Samt att du kontrollerar att samtliga konsulter och entreprenörer har försäkringar som gäller för de arbeten de utför.

Produktionsgarantiförsäkringen:
innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset byggs färdigt även om entreprenören skulle gå i konkurs.

Byggfelsförsäkring:
innebär att försäkringsbolaget ersätter väsentliga skador som uppstår på huset upp till tio år efter utförd slutbesiktning. Självrisken är 50% av gällande basbelopp. Även denna försäkring tecknas av entreprenören.

Det är väldigt viktigt att du som beställare ser till att dessa försäkringar blir tecknade!

Relaterade länkar:
Lagen om Byggfelsförsäkring
Byggutbildarna/Byggfelsförsäkring


Byggnadskreditiv // top

Byggnadskreditivet ansöker du om hos banken som du valt att ta bolån hos.
Ett byggnadskreditiv lyfts av under byggets gång.
Lånekostnaden stiger med andra ord så länge bygget pågår.
Lånebeloppet motsvarar det slutliga lånebehovet och löper oftast med en rörlig räntesats som är högre än den för bottenlån. Efter slutbesiktning läggs lånet om till ett vanligt bostadslån. Det kan löna sig att förhandla med flera banker om byggnadskreditivet, eftersom de vill ha dina bostadslån när bygget är klart.


Bygganmälan // top

Behöver jag göra bygganmälan?
Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd, minst tre veckor före byggstart (9 kap. PBL).

Det gäller när arbetet handlar om att:
– uppföra eller bygga till en byggnad,
– uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning
– ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
– installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt) eller
– underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.


Efter det att bygganmälan inkommit, sammankallar stadsbyggnadskontoret till ett byggsamråd, där du presenterar den kvalitetsansvarige du har utsett. Din arkitekt eller husfabrikant hjälper dig att ta fram handlingar för bygganmälan.

Efter byggsamrådet är det klart att börja bygga.


Kvalitetsansvarig (KA) // top

En kvalitetsansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre. Byggherre är den som uppför, låter uppföra eller river en byggnad åt sig.
Byggherren är den som enligt lag har ansvaret för att objektet uppfyller gällande bestämmelser. Och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna.
Den kvalitetsansvarige är en medhjälpare, som byggherren enligt lag är skyldig att anlita.

KA skall utföra tillsyn och göra kontroller gentemot myndigheterna.
Det är byggherren som ska utse en KA och en sådan ska vara certifierad.
Kostnaden för en kvalitetsansvarig beror på byggets omfattning, kontrollera priset för ditt projekt.

Relaterade länkar:
Sök samtliga kompetenser
KARF, Kvalitetsansvarigas Riksförening
Kvalitetsansvarig - vad, vem, hur, pris...
Kvalitetsansvarig PBLSök enkelt bland tiotusentals
jobbannonser hos Workey:

VAD

titel, nyckelord eller företag

VAR
Annonsera på Byggmarknad.se

?
top
Om Byggmarknad // Annonsera // Kontakta // copyright 2007 © Byggmarknad.se // powered by byggweb ™ //
Nätverket: Byggexpo.se | Byggbazar.se | Byggweb.se | Nyhetsblogg
Nyheter/feeds=RSS